Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Suwałki

Strzelnice myśliwskie

STRZELNICA MYŚLIWSKA W EŁKU

STRZELNICA MYŚLIWSKA W EŁKU

Nowe godziny funkcjonowania strzelnicy:

 • wtorek – piątek: 12:00 – 17:00
 • sobota: 9:00 – 16:00

Jednocześnie wciąż obowiązują zasady zachowania środków ostrożności i dezynfekcji w trakcie z korzystania z obiektu.

Opiekun strzelnicy Stanisław Stepnowski – tel. 608-059-017

WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRZELNICY
 1. strzelanie na poszczególnych osiach myśliwskich – członkowie PZŁ – 20 zł / osobę, pozostali 30 zł / osobę
 2. w przypadku strzelań na osiach śrutowych doliczany jest koszt zużycia rzutków – 70 gr / szt.
 3. oś do strzelań z broni krótkiej, pneumatycznej i łuku –
 • Pierwsza godzina  25 / osobę
 • Dwie godziny 40 / osobę
 • Trzy godziny i więcej 50 / osobę
 1. Wynajem wiaty rekreacyjnej – wg oddzielnej kalkulacji

Strzelania w grupach zorganizowanych powyżej 10 osób – według indywidualnych kalkulacji

Przed rozpoczęciem strzelań należy dokonać wpisu do “Książki pobytu na strzelnicy”  

Wymagane dokumenty: Ważne pozwolenie na broń

Kontakt:

Zarząd Okręgowy PZŁ w Suwałkach – (87) 566-57-24 e-mail: zo.suwalki@pzlow.pl 

Pracownik techniczny – Stanisław Stepnowski – 608-059-017

Strzelnica myśliwska została usytuowana na terenie wcześniejszej, nieużytkowanej strzelnicy wojskowej na Szybie koło Ełku. Po całkowitej jej przebudowie, na strzelnicy umiejscowiono wszystkie 6 osi do strzelań myśliwskich według prawideł obowiązujących w Polskim Związku Łowieckim, a więc przebieg zająca i dzika, oś i krąg myśliwski, przeloty oraz oś do strzelań kulowych na 100 m do lisa bądź rogacza. Ponadto znajdujące się dwie osie do strzelań kulowych z broni krótkiej do celów reaktywnych na odległość 25 m i oś 200 m do strzelań kulowych i przestrzeliwania broni. Do strzelań sportowych z łuku bądź broni pneumatycznej udostępniona jest oś 25 m. Na terenie strzelnicy znajduje się parking na samochody, wiata rekreacyjna oraz Leśna Ścieżka edukacyjna “Na Szybie”. Strzelnica została oddana do użytkowania w 2013 roku. Ze strzelnicy można korzystać przez cały rok (chyba, że zimą nie pozwolą na to warunki klimatyczne) od wtorku do soboty.

Rozdział 1
Warunki korzystania ze strzelnicy

1.   Prowadzący strzelanie:

 1. odpowiada za bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy oraz osób im towarzyszących,
 2. wyznacza korzystającym ze strzelnicy stanowiska strzeleckie, a osobom towarzyszącym miejsce bezpiecznego pobytu,
 3. prowadzi książkę rejestru pobytu na strzelnicy, w której zamieszcza się następujące dane:
  a) imię i nazwisko korzystającego ze strzelnicy,
  b) rodzaj i kaliber broni, z której prowadzono strzelanie,
  c) określenie właściciela broni,
  d) godzinę przyjścia i wyjścia ze strzelnicy,
  e) numer pozwolenia na broń
  f) nazwę organu, który wydał pozwolenie na broń (wymóg ten dotyczy osoby posiadającej
  pozwolenie na broń),
  g) oświadczenie korzystającego ze strzelnicy o zapoznaniu się z regulaminem strzelnicy
  i przepisami bezpieczeństwa, potwierdzone własnoręcznym podpisem.

2.   Na strzelnicy zabrania się:

 1. osobom towarzyszącym osobom korzystającym ze strzelnicy wchodzenia na stanowiska strzeleckie
  oraz styczności z bronią,
 2. używania broni innych osób korzystających ze strzelnicy, bez zgody jej użytkownika,
 3. spożywania alkoholu lub używania środków odurzających oraz przebywania na terenie strzelnicy
  osób będących pod ich wpływem.

3.   Na strzelnicy, w miejscu widocznym, umieszcza się:

 1. regulamin strzelnicy,
 2. decyzję o dopuszczeniu strzelnicy do użytkowania,
 3. plan strzelnicy z oznaczeniem:
  a) stanowisk strzeleckich,
  b) punktu sanitarnego,
  c) dróg ewakuacji,
  d) miejsca instalacji telefonu lub innych urządzeń łączności,
 4. wykaz sygnałów alarmowych,
 5. informację o możliwości i sposobie połączenia się z najbliższym punktem pomocy medycznej.

4. Za szkody powstałe podczas strzelania oraz spowodowanie wypadku odpowiada właściciel lub zarządca strzelnicy, prowadzący strzelanie lub trening strzelecki albo korzystający ze strzelnicy, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

Rozdział 2
Sposób obchodzenia się z bronią

 1. Broń palną na strzelnicy przenosi się rozładowaną, z otwartą komorą nabojową, bez pasa i pokrowca.
  W przypadku pistoletów i rewolwerów dozwolone jest ich noszenie w kaburach. Dopuszcza się inny sposób
  noszenia broni, jeśli tak stanowi regulamin zawodów bądź strzelań.
 2. Wyjmowanie broni odbywa się wyłącznie na stanowisku strzeleckim lub treningowym tylko na polecenie
  prowadzącego strzelanie lub trening strzelecki.
 3. Wszelkich czynności związanych z obsługą broni dokonuje się wyłącznie z lufą skierowaną w kierunku
  kulochwytu, tarcz bądź przedmiotów będących celem na strzelnicy.
 4. Strzelanie rozpoczyna się wyłącznie na komendę prowadzącego strzelanie.
 5. Zakończenie strzelania zgłasza się prowadzącemu strzelanie.
 6. Po zakończeniu strzelania broń rozładowuje się, zabezpiecza i przedstawia do kontroli prowadzącemu
  strzelanie. Stanowisko strzeleckie opuszcza się z bronią z otwartą komora nabojową.
 7. Strzelanie i celowanie na terenie strzelnicy odbywa się wyłącznie na wyznaczonych stanowiskach
  strzeleckich do tarcz strzeleckich lub innych przedmiotów będących celem strzeleckim określonym
  regulaminem zawodów bądź strzelań.

Rozdział 3
Sposób zachowania się osób przebywających na strzelnicy

 1.   Korzystający ze strzelnicy jest obowiązany ściśle przestrzegać poleceń wydawanych przez prowadzącego
  strzelanie.
 2. Zabrania się wchodzenia przed stanowisko strzeleckie bez zgody prowadzącego strzelanie.
 3. Korzystający ze strzelnicy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, obowiązany jest przestrzegać
  przepisów dotyczących postaw strzeleckich.
 4. Po komendzie “STOP”, wydanej przez prowadzącego strzelanie lub inną osobę, strzelający
  bezzwłocznie przerywają strzelanie.
 5. Na teren strzelnicy zwierzęta mogą być wprowadzone tylko w wyjątkowych przypadkach
  oraz obowiązkowo powinny być trzymane na uwięzi i pod ścisłym nadzorem opiekuna.
 6. Osobę naruszającą regulamin strzelnicy usuwa się ze strzelnicy.
 7. Dzieci mogą przebywać na strzelnicy wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem rodziców lub
  pełnoletnich opiekunów.

Regulamin zatwierdzony przez Wójta Gminy Ełk w dniu 19 lipca 2013 r.

BUDOWA STRZELNICY W EŁKU

Po zlikwidowanej jednostce Wojskowej w Ełku zaistniała możliwość przejęcia byłej Strzelnicy Wojskowej w Ełku – Szybie. Z uwagi na fakt, że cała powierzchnia 6,45 ha Strzelnicy Wojskowej to teren Lasów Państwowych, stąd w dniu 28 stycznia 2004r. sporządzona została umowa dzierżawy na okres 25 lat. Od tego czasu teren strzelnicy został uporządkowany, doprowadzona została energia elektryczna do strzelnicy i poszczególnych konkurencji. Wydane zostały warunki zabudowy Strzelnicy przez Urząd Gminy w Ełku. Sporządzono projekt strzelnicy i uzyskano pozwolenie na jej budowę. Ze środków Zarządu Głównego PZŁ zakupione zostały wyrzutnie rzutków na wartość 67 tys. zł. Koła Łowieckie w Ełku w formie dotacji przekazały na budowę strzelnicy łącznie kwotę 22 000 złotych.

W dniu l czerwca 2007r. na Strzelnicy przebywał Przewodniczący Zarządu Głównego PZŁ Lech Bloch zadeklarował dalszą pomoc finansową Zarządu Głównego w wysokości ok. 30 tys. złotych na wykonanie przebiegu dzika i zająca. Podkreślił potrzebę przyspieszenia realizacji inwestycji, bardzo pozytywnie ocenił też jej lokalizację.

W dniu 13 lipca 2012r. wczesnym popołudniem strzelnicę odwiedzili prezesi ełckich kół łowieckich oraz miejscowi przedsiębiorcy- prezesi spółek, właściciele i dyrektorzy firm. Przespacerowali się leśną ścieżką edukacyjną „Na Szybie”, zostali pokrótce zapoznani z prawidłami strzelań obowiązujących w PZL na poszczególnych osiach – przelotach, przebiegiem zająca i dzika, osi myśliwskiej i osi do strzelań z broni kulowej na 200 m. Spotkanie zakończyło się pod wiatą na wspólnym posiłku. Ci, którzy na budującej się strzelnicy byli po raz pierwszy byli zaskoczeni rozmiarem wykonanych prac i samą lokalizacją obiektu – w tak bliskim sąsiedztwie miasta Ełk, który będzie udostępniony nie tylko myśliwym.

W roku jubileuszu 90-lecia PZŁ oddano do użytkowania nową strzelnicę myśliwską w Ełku z leśną ścieżką edukacyjną “Na Szybie”. Uroczystości związane z jej otwarciem odbyły się 15 czerwca 2014r., a symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali m.in. v-ce prezes NRŁ Roman Dziedzic i prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz. Z tej okazji zorganizowano na terenie strzelnicy festyn łowiecki pt. “Myśliwskie Smaki”, w którym uczestniczyli nie tylko myśliwi, ale też mieszkańcy Ełku. W ciągu całego popołudnia można było sprawdzić umiejętności strzeleckie z broni sportowej oraz łuku, obejrzeć pokazy walki rycerskiej i wystawę trofeów, czy przejechać się bryczką po wytyczonych trasach leśnych.

STRZELNICA MYŚLIWSKA W GIŻYCKU

Zarząd Okręgowy PZŁ w Suwałkach informuje, że od dnia 08 lutego 2023 nowym Kierownikiem Strzelnicy Myśliwskiej w Giżycku jest Pan Wojciech Wołągiewicz.

 

Kontakt do Kierownika Strzelnicy  727-401-635

Korzystanie ze strzelnicy jest możliwe wyłącznie po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej:

– w okresie (od 01 listopada do 31 marca)

 •  Poniedziałek – 13:00 – 16:00
 •  Środa – 13:00 – 16:00
 • Sobota – 9:00 – 15:00
 
 

– w okresie (01 kwietnia d0 31 października):

 • Poniedziałek – 15:00 – 18:00
 • Środa – 15:00  –  18:00
 • Sobota – 9:00 – 15:00

 

REGULAMIN STRZELNICY MYŚLIWSKIEJ W GIŻYCKU

Rozdział l
Opis ogólny strzelnicy

 1. Strzelnica Myśliwska jest obiektem zarządzanym przez Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Suwałkach. Strzelnica jest przeznaczona, do prowadzenia strzelań szkoleniowych, sportowych,rekreacyjnych, treningowych i strzeleckich.
 2. Teren strzelnicy jest ogrodzony, oznaczony tablicami i czerwonymi chorągiewkami zakazującymi wstępu osobom nieuprawnionym.
 3. Wejście na strzelnicę prowadzi przez bramę główną od ulicy Myśliwskiej.
 4. Strzelnica oraz obiekty uzyskały pozwolenia na użytkowanie wydane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Giżycku (Decyzje nr: PINB 7353-G/26/15/2009 z dnia lipca 2009r., PINB-B/159/14/2007-2009 z dnia 2 lipca 2009r., PINB 7353 -B/16/17/2007-2009 z dnia 31 sierpnia 2009r.).

Rozdział 2
Warunki korzystania ze strzelnicy

 1. Prowadzący strzelanie jest osobą, która odbyła przeszkolenie w zakresie prowadzenia strzelania oraz udzielania pomocy medycznej (zgodnie z warunkami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic (Dz. U. z 2000r. Nr 18, poz. 234 z zm.):
  a)   odpowiada za bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy oraz osób im towarzyszących,
  b)   wyznacza korzystającym ze strzelnicy stanowiska strzeleckie, a osobom towarzyszącym miejsce bezpiecznego pobytu,
  c)   prowadzi książkę rejestru pobytu na strzelnicy, w której zamieszcza się następujące dane:
  •    imię i nazwisko korzystającego ze strzelnicy,
  •    rodzaj i kaliber broni, z której prowadzono strzelanie,
  •    numer pozwolenia na broń oraz nazwę organu, który je wydał, albo adres korzystającego ze strzelnicy, jeśli nie posiada on pozwolenia na broń,
  •    oświadczenie korzystającego ze strzelnicy o zapoznaniu się z regulaminem strzelnicy i przepisami bezpieczeństwa, potwierdzone własnoręcznym podpisem.
 2. Na strzelnicy zabrania się:
  a)   osobom towarzyszącym osobom korzystającym ze strzelnicy wchodzenia na stanowiska strzeleckie oraz styczności z bronią,
  b)   używania broni innych osób korzystających ze strzelnicy, bez zgody jej użytkownika,
  c)   spożywania alkoholu lub używania środków odurzających oraz przebywania na terenie strzelnicy osób będących pod ich wpływem.
 3. Na strzelnicy, w miejscu widocznym, umieszcza się:
  a)   regulamin strzelnicy,
  b)   decyzje o dopuszczeniu strzelnicy do użytkowania,
  c)   plan strzelnicy z oznaczeniem:
  •    stanowisk strzeleckich,
  •    punktu sanitarnego,
  •    dróg ewakuacji,
  •    miejsca instalacji telefonu lub innych urządzeń łączności,
  d)   wykaz sygnałów alarmowych,
  e)   informację o możliwości i sposobie połączenia się z najbliższym punktem pomocy medycznej.
 4. Za szkody powstałe podczas strzelania oraz spowodowanie wypadku odpowiada właściciel lub zarządca
  strzelnicy, prowadzący strzelanie lub trening strzelecki albo korzystający ze strzelnicy, na zasadach
  określonych w odrębnych przepisach.

Rozdział 3
Sposób obchodzenia się z bronią

 1. Broń palną na terenie strzelnicy nosi się rozładowaną, zabezpieczoną z otwartymi komorami
  nabojowymi bez pasów i pokrowców. Pistolety i rewolwery zezwala się nosić w kaburach,
  pokrowcach lub kasetach przeznaczonych do noszenia broni. Dopuszcza się inny sposób noszenia
  broni, jeśli tak stanowi regulamin zawodów.
 2. Wyjmowanie broni odbywa się wyłącznie na stanowisku strzeleckim lub treningowym tylko na polecenie prowadzącego strzelanie lub trening strzelecki.
 3. Wszelkich czynności związanych z obsługą broni dokonuje się wyłącznie z lufą skierowaną w kierunku kulochwytu, tarcz bądź przedmiotów będących celem na strzelnicy.
 4. Strzelanie rozpoczyna się wyłącznie na komendę prowadzącego strzelanie.
 5. Zakończenie strzelania zgłasza się prowadzącemu strzelanie.
 6. Po zakończeniu strzelania broń rozładowuje się i przedstawia do kontroli prowadzącemu strzelanie, a następnie zabezpiecza oraz opuszcza się stanowisko strzeleckie z bronią z otwartą komorą nabojową.
 7. Strzelanie i celowanie na terenie strzelnicy odbywa się wyłącznie na wyznaczonych stanowiskach strzeleckich, do tarcz lub innych przedmiotów będących celem na strzelnicy

Rozdział 4
Sposób zachowania się osób przebywających na strzelnicy

 1. Korzystający ze strzelnicy jest obowiązany ściśle przestrzegać poleceń wydawanych przez prowadzącego
  strzelanie.
 2. Zabrania się wchodzenia przed stanowisko strzeleckie bez zgody prowadzącego strzelanie.
 3. Korzystający ze strzelnicy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, obowiązany jest przestrzegać przepisów dotyczących postaw strzeleckich.
 4. Po komendzie “STOP”, wydanej przez prowadzącego strzelanie lub inną osobę, strzelający bezzwłocznie przerywają strzelanie.
 5. Na teren strzelnicy zwierzęta mogą być wprowadzone tylko w wyjątkowych przypadkach oraz obowiązkowo powinny być trzymane na uwięzi i pod ścisłym nadzorem właściciela lub opiekuna.
 6. Osobę naruszającą regulamin można usunąć ze strzelnicy.
 7. Dzieci mogą przebywać na strzelnicy wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem rodziców lub opiekunów.

Regulamin został opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic (Dz. U. z 2000r. Nr 18, poz. 234).

Polski Związek Łowiecki – Zarząd Okręgowy w Suwałkach jako zarządzający strzelnicą myśliwską zobowiązuje się do przestrzegania wymogów ochrony środowiska w zakresie użytkowania obiektu zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 kwietnia 2000r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących budowy i użytkowania strzelnic (Dz. U. z 2000r. Nr 27, poz. 341).

Strzelnica myśliwska w Giżycku
Strzelnica Myśliwska w Giżycku przy ulicy Myśliwskiej jest jednym z największych obiektów przeznaczonych do strzelań myśliwskich w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich. Po rozbudowie i wielokrotnej modernizacji spełnia wymogi bezpieczeństwa i warunki strzelań określone dla PZŁ w całym wieloboju myśliwskich – krąg i oś myśliwska, przeloty, przebieg zająca, dzika i rogacz-lis. W sezonie w różnego rodzaju strzelaniach uczestniczy około 2 tysięcy myśliwych od zwykłego przestrzeliwania broni, treningi, aż po uczestnictwo w zawodach. Najważniejszą imprezą sezonu są Zawody o Puchar Jezior Mazurskich należące do imprez zamkniętych PZŁ, a wyniki uzyskane przez zawodników wliczane są do Wawrzynu Strzeleckiego.

W dniu 2 czerwca 2011 r. podczas Zawodów Powiatu Giżyckiego dokonano odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Tadeuszowi Kryńskiemu , który był inicjatorem i budowniczym strzelnicy oraz znanym działaczem społecznym w oprawianiu strzelectwa myśliwskiego na Mazurach i w całym naszym Zrzeszeniu. Od 2012 r. organizowany jest na strzelnicy Turniej Zimowy zwany imieniem Tadeusza Kryńskiego.

STRZELNICA MYŚLIWSKA W DOLIWACH

Strzelnica do strzelań myśliwskich Koła Łowieckiego „Sarna” w Olecku leży 10 km w kierunku Giżycka w miejscowości Doliwy. Na strzelnicy tej można odbyć treningi i zawody w pełnym sześcioboju myśliwskim, można również przystrzelić broń w każdą sobotę od godz. 10.00 oraz po kontakcie telefonicznym dodatkowo w środy od godz. 14.00.

Kontakt telefoniczny:

Marcin Zamojski  – opiekun strzelnicy – tel. 781287496
Jerzy Machnacz – Łowczy Koła – tel. 608310233

Przy strzelnicy jest miejsce na ognisko oraz parking.
Koszt przystrzelania broni z wydaniem świadectwa pod okiem doświadczonego instruktora wynosi 15zł.
Zapraszamy na strzelnicę wszystkich chętnych

W 1982 roku z inicjatywy Józefa Bućwińskiego i innych Kolegów myśliwych z Koła Łowieckiego „Sarna” w Olecku na wydzierżawionych wówczas gruntach Skarbu Państwa urządzono dwie osie do strzelań myśliwskich na kręgu i do dzika w przebiegu. W latach następnych wykonana została oś myśliwska, oś rogacza, przeloty oraz przebieg zająca. Wyremontowano istniejące już, ale bardzo zaniedbane budynki po byłym gospodarstwie rolnym i przystosowano je do wymogów strzelnicy. Wykonano całą niezbędną infrastrukturę, by zapewnić funkcjonalność i bezpieczeństwo podczas strzelań. Od 1982 roku nieprzerwanie każdego roku w lipcu na strzelnicy organizowany jest Turniej Strzelecki w pełnym wieloboju myśliwskim i według obowiązujących prawideł w PZŁ. Są to zawody otwarte dla wszystkich chętnych, cieszące się dużym zainteresowaniem. W strzelaniach tych biorą udział zawodnicy z okręgu suwalskiego i okręgów sąsiednich, ale też wielu czołowych strzelających myśliwych z całego kraju. Zwykle po zakończeniu strzelań turniejowych toczona jest bardzo emocjonująca rywalizacja w strzelaninach na osi myśliwskiej o szablę oficerską. Strzelnica Myśliwska w Doliwach jest własnością Koła Łowieckiego „Sarna” w Olecku, ale korzystają z niej myśliwi z wielu innych kół łowieckich. Jest to ważny obiekt służący przez lata upowszechnianiu strzelectwa w suwalskim środowisku myśliwych.

21 lipca 2012 r. z inicjatywy suwalskich Kół Łowieckich na Strzelnicy Myśliwskiej w Doliwach odbył się I Suwalski Turniej w Strzelaniach Myśliwskich. Turniej zapisał się do harmonogramu wydarzeń strzeleckich myśliwych i corocznie myśliwi mogą sprawdzić się w klasie powszechnej na różnych osiach. Turniej z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem, od kilku lat uczestniczą w nim koledzy myśliwi z Litwy.