Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Suwałki

Suwalska Organizacja


Wprowadzone w 1975 roku zmiany administracyjne kraju doprowadziły do powstania w północno-wschodniej Polsce województwa suwalskiego z siedzibą w Suwałkach. Zrodziło to potrzebę utworzenia nowej struktury organizacyjnej Związku. W dniu 9 maja 1976 roku w siedzibie Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Suwałkach odbył się I Wojewódzki Zjazd Delegatów PZŁ. Wybrana została 13 – osobowa Wojewódzka Rada Łowiecka, a jej pierwszym prezesem został Stanisław Kafar. W podjętej uchwale zapisano potrzebę poprawy gospodarki łowieckiej i selekcji zwierzyny płowej oraz włączenie suwalskiej organizacji w realizację programu „Aktywnej ochrony bobra europejskiego”. W nowe tworzące się struktury wojewódzkie PZŁ weszło wielu byłych działaczy powiatowych rad łowieckich, jak m.in. Roman Buksiński z Augustowa, Romuald Szwejkowski, Jan Borowczak z Suwałk, Jozef Brzeziński z Ełku, Sewer Farenholc z Gołdapi, Franciszek Adamski, Tadeusz Kryński z Giżycka, Władysław Konstańczak z Pisza, Ignacy Skrobot z Węgorzewa, Henryk Steckiewicz z Olecka oraz wielu innych. W pierwszych latach działalności siedziba Biura Zarządu Wojewódzkiego mieściła się gościnnie w lokalu Nadleśnictwa Suwałki przy ul. Kościuszki 2. W 1982 roku oddano do użytku nową, własną siedzibę przy ul. 1 Maja 25 z pomieszczeniami biurowymi oraz stylowo urządzonym holem i salą konferencyjną. Koszty realizacji tej inwestycji wynosiły wówczas 3621 tysięcy zł i pokryte zostały w większości ze środków Zarządu Głównego PZŁ. Koła dobrowolnie wpłaciły na ten cel kwotę 554 tysiący złotych.

Na początku działalności suwalskiej organizacji panowało przekonanie, że należy jak najszybciej doprowadzić do integracji środowisk łowieckich województwa białostockiego i olsztyńskiego. Pomimo sąsiedztwa utrwalone przez lata style i metody ich działania były bowiem dość odmienne. Udało się przetrwać te trudne początki, a środowisko myśliwych zintegrowało się i wytworzyło swoją własną tożsamość. Starano się stworzyć też dobre warunki kołom łowieckim, jako podstawowego ogniwa zrzeszenia, do realizacji zadań statutowych i ustawowych by były merytorycznie przygotowane, sprawne organizacyjnie i stawały się coraz bardziej samodzielne. Ograniczano, na ile było to możliwe, zbędną biurokrację, częste i drobiazgowe kontrole, a większą wagę przywiązywano do konsultacji i bezpośrednich spotkań z myśliwymi i członkami zarządów kół. Na bieżąco starano się przekazywać najnowsze wdrożenia analizy i wnioski mogące udoskonalić i usprawnić działalność kół. Po przemianach ustrojowych kraju koła łowieckie stosunkowo szybko dostosowały się do wymogów gospodarki rynkowej, uwzględniając przy tym uwarunkowania przyrodnicze łowiectwa i ochrony przyrody. Obecnie ich sytuacja materialna jest dobra, ale największym zagrożeniem dla stabilności finansowej jest stale wzrastająca wartość wypłacanych odszkodowań łowieckich. Głównym źródłem przychodów w kołach stanowią wpływy za pozyskaną zwierzynę oraz przychody z organizacji polowań dla cudzoziemców. W 2010 roku przychody finansowe łącznie wynosiły 2802 tysiecy złotych. W strukturze kosztów najwyższą wartość stanowiły odszkodowania łowieckie – 708 tysięcy złotych oraz koszty zagospodarowania łowisk i zimowego dokarmiania zwierzyny – 370 tysiecy złotych.

Na II Wojewódzkim Zjeździe Delegatów PZŁ, który odbył się w Suwałkach w dniu 30 czerwca 1981 roku, wybrano 15-osobową Wojewódzką Radę Łowiecką, a jej prezesem został Wirgiliusz Żurowski. W kolejnej kadencji ponownie funkcję prezesa objął Stanisław Kafar, a od 1990 roku nieprzerwanie Radzie przewodniczy Józef Bućwiński. Skład osobowy Wojewódzkiej Okręgowej Rady Łowieckiej w Suwałkach kolejnych kadencji przedstawiono poniżej.

Początkowo suwalska organizacja liczyła 1127 członków, którzy przynależeli do 40 kół mających swoją siedzibę na terenie województwa i do 18 kół niemacierzystych, w większości warszawskich i białostockich. Z każdym rokiem przybywało nowych członków, najwięcej w latach 1985 i 1986, kiedy to należało zgodnie z decyzją władz naczelnych Związku obniżyć średnią powierzchnię dzierżawionych obwodów przypadającą na jednego myśliwego do ok. 300 ha. Wówczas to do PZŁ trafiło wielu przypadkowych, a nawet nieodpowiednich osób. Obecnie suwalska organizacja liczy ponad 2800 członków w większości zrzeszonych w 40 kołach łowieckich, macierzystych. Ponad połowa posiada uprawnienia selekcjonera zwierzyny płowej. Niepokojący jest stały wzrost ilości myśliwych, którzy rezygnują z członkostwa w kole i deklarują chęć przynależności w PZŁ w charakterze członka niestowarzyszonego. Już teraz stanowią oni ponad 10% ogółu suwalskich myśliwych.

Przez niemal 40 lat suwalska organizacja, koła łowieckie i cała rzesza myśliwych wniosła duży wkład w dorobek polskiego łowiectwa i ochronę bogatych zasobów przyrodniczych Suwalszczyzny i Mazur. Mają także swój udział w pomnażaniu wartości kulturowych regionu. Myśliwi Mazur i Suwalszczyzny aktywnie i z wielką troską występowali i wypowiadali się w ważnych sprawach dla Polskiego Związku Łowieckiego. Byli za utrzymaniem jedności organizacji i obecnego modelu polskiego łowiectwa. Dali temu wyraz w uchwale IV Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów, który odbył się w Suwałkach w dniu 29 września 1990 roku. Czytamy w niej m.in.: „[…] dobro Polskiego Łowiectwa wymaga istnienia jednej, prężnej organizacji o bogatym doświadczeniu, niezaprzeczalnym dorobku i tradycjach …” i dalej „a zwierzyna w stanie wolnym jest dobrem ogólnonarodowym.[…]”. Na V Wojewódzkim Zjeździe Delegatów PZŁ w 2000 roku wyraźnie zaakcentowano potrzebę prowadzenia gospodarowania łowieckiego uwzględniającego wymogi ekologii i ochrony przyrody. Podkreślono, że użytkowanie łowieckie nie może pogorszyć czy zagrozić gatunkom naturowym i siedliskiem objętym Europejską Siecią Ekologiczną Natura 2000. Zwrócono uwagę na potrzebę utrzymania stałej dobrej współpracy z administracją rządową i samorządową, leśnikami, organizacjami społecznymi proekologicznymi i szkołami. Myśliwi suwalscy bardzo aktywnie włączyli się w ochronę bobra europejskiego, którego pierwsze stanowiska pojawiły się na Suwalszczyźnie już w połowie lat 40 minionego wieku, a od 1976 roku Zarząd Wojewódzki PZŁ w Suwałkach przez niemal 30 lat realizował „Program aktywnej ochrony bobra na terenie kraju”. Dzięki prowadzonej na szeroką skalę reintrodukcji bóbr jako gatunek ponownie powrócił w zlewnie Wisły i Odry, a jego liczebność na terenie kraju sięga obecnie ok. 35 tysięcy osobników.

W 1989 roku nawiązano współpracę ze Związkiem Myśliwych i Wędkarzy Litwy, w ramach której organizowano spotkania i konferencje naukowe z udziałem przedstawicieli obu organizacji łowieckich w Wilnie, a także w 1994 roku w Kownie z udziałem ministra ochrony przyrody Litwy na temat czynnej ochrony łosia, czy w Dubinkach k. Wilna w 2009 roku w sprawie bobra bobra europejskiego. Oficjalne delegacje obu Związków uczestniczyły w uroczystościach jubileuszowych, festynach i festiwalach łowieckich, a myśliwi brali udział w zawodach strzeleckich w Giżycku, Posvalis, Kownie w konkursach kynologicznych organizowanych w Kownie, Wilnie, Giżycku, Augustowie, Wejsunach. Organizowane były też wspólne polowania po obu stronach granicy.

Uchwałą Prezydium Nr 74 z dnia 30 marca 1998r. nadaję Zarządowi Wojewódzkiemu Polskiego Związku Łowieckiego w Suwałkach Medal za zasługi dla Ligi Obrony Kraju – Prezes Ligi Obrony Kraju pułkownik Grzegorz Jarząbek
Warszawa, dnia 20 kwietnia 1998r.

__________________________________________________

 

 

 

„Włócznia Jaćwingów” została wręczona przez Józefa Gajewskiego – Prezydenta miasta Suwałk, podczas uroczystych obchodów 85-lecia Polskiego Związku Łowieckiego, które odbyły się w Suwałkach w dniu 29 listopada 2008r. To Honorowe Wyróżnienie odebrane zostało przez Józefa Bućwińskiego – Prezesa Okręgowej Rady Łowieckiej w Suwałkach.

__________________________________________________

Statuetkę okolicznościową 290 rocznicy nadania praw miejski Orzyszowi odebrał prezes Okręgowej Rady Łowieckiej Józef Bućwiński z rąk Burmistrza Zbigniewa Włodkowskiego podczas Hubertusa Okręgowego 2015 w Orzyszu.

Suwalski okręg PZŁ obejmuje swoim zasięgiem część woj. warmińsko-mazurskiego – powiaty: węgorzewski, giżycki, piski, gołdapski i olecki, oraz północną część woj. podlaskiego – powiaty: augustowski, sejneński i suwalski. Pod względem geomorfologicznym leży na Pojezierzu Niemeńskim. Krajobraz Pojezierza jest silnie urzeźbiony, z wyjątkiem Równiny Augustowskiej, obfitujący w jeziora polodowcowe i wytopiskowe bezodpływowe zagłębienia.

Cały ten zróżnicowany układ hydrologiczny wpływa na bogactwo występującej tu fauny i flory. Kraina Wielkich Jezior Mazurskich wyróżnia się największym skupiskiem dużych jezior, jak Śniardwy – 110km², Mamry – ok. 100 km², Niegocin – 28 km², Tałty – 18 km². Suwalszczyznę natomiast wyróżnia głębokość jezior: jezioro Hańcza – najgłębsze w Polsce – 109 m, Wigry – 73 m, Ulewo i Gładuś – 55 m. Rzeki Pojezierza Suwalskiego, jak Rospuda, Czarna Hańcza, Marycha czy Szeszupa, odprowadzają swoje wody do Niemna na Litwie. Jeziora są znacznie zróżnicowane pod względem fizykochemicznym, jak i biologicznym. Od nielicznych oligotroficznych, jak jeziora Hańcza, Ulewo, poprzez mezotroficzne – jeziora Wigry, Serwy, i najliczniejsze, eutroficzne, płytkie, żyzne jeziora występujące na terenie całego regionu. W torfowym środowisku borów bagiennych najczęściej na terenie Puszczy Augustowskiej występują małe płytkie jeziorka dystroficzne, zwane sucharami. Nazwa suchar bierze się najprawdopodobniej od sterczących i obalonych drzew iglastych nad ich brzegami. Ich wody są silnie zakwaszone, mało przeźroczyste, brunatne, o niskiej zawartości tlenu. Klimat regionu cechuje duża różnorodność, na co wpływają czynniki meteorologiczne: od zachodu oceaniczne, a od wschodu kontynentalne. 

Tutaj występuje najwyższe zachmurzenie w kraju. W Krainie Wielkich Jezior Mazurskich przez ponad 160 dni w roku niebo jest całkowicie pokryte chmurami. Suwalszczyzna jest najzimniejszym regionem Polski niżowej. Średnia temperatura w okolicy Sejn i Suwałk wynosi 6,5°C, a liczba dni mroźnych – 50 i więcej. W okresie zimowym opady śniegu są bardzo obfite, a pokrywa śnieżna przekracza 20 cm. Na Garbie Szeskim w środowisku leśnym i północnych zboczach wzniesień zalega ona ponad 100 dni. Stwarza to bardzo trudne warunki dla wielu gatunków zwierzyny, w szczególności sarny. Szata roślinna, w tym leśna, bardzo zróżnicowana florystycznie i fitosocjologicznie. Wpływ klimatu kontynentalnego i jego czynników borealnych stworzył dobre warunki dla świerka. Drzewostany iglaste występują na ok. 60% powierzchni leśnej. Zbiorowiska leśne pomimo intensywnej eksploatacji drewna i silnej antropopresji zachowały swoją naturalność. Dotyczy to najbardziej puszcz: Augustowskiej, Boreckiej, Rominckiej i Piskiej. Występuje w nich wiele osobliwości przyrodniczych objętych prawną ochroną. Poczynając od ochrony ekosystemów leśnych Puszczy Augustowskiej i jeziora Wigry w Wigierskim Parku Narodowym, poprzez ochronę krajobrazu, wartości przyrodniczych, kulturowych w Suwalskim, Mazurskim Parku Krajobrazowym i Parku Krajobrazowym Puszczy Rominckiej, ochronę rezerwatową, aż po ochronę siedlisk zagrożonych gatunków roślin i zwierząt Natura 2000. Ochroną pomnikową objęto najbardziej okazałe drzewa, głazy narzutowe, dobrze zachowane stare aleje i zadrzewienia przydrożne krajobrazu mazurskiego. W całym regionie uznanych jest 467 takich pomnikowych obiektów przyrodniczych. Chronione są też jako użytki ekologiczne pozostałości skrawków środowisk bagiennych, wodnych, jak wysepki na jeziorach, starorzeczach i płaty roślinności zielnej. Ich łączna powierzchnia wynosi 116,88 ha, największy z nich to Bagna Nietlickie o powierzchni 512,5 ha, aleja dębowa w Sztynorcie Dużym, gm. Węgorzewo, aleja lipowa w Stradunach k. Ełku i aleja klonowo-lipowa w Kamiennej Strudze, gm. Kruklanki.

W uznaniu dla samorządu

W dniu 21 listopada 2018 r. na uroczystej sesji Rady Miasta w Orzyszu prezes Wojskowego Koła Łowieckiego Cyranka w Orzyszu Sylwester Giszczak złożył gratulacje w imieniu Polskiego Związku Łowieckiego Zbigniewowi Włodkowskiemu z racji ponownego wyboru na Burmistrza Orzysza. Wręczył też medal pamiątkowy Suwalskiej organizacji PZŁ z okazji 100 – lecia odzyskania Niepodległości Polski i 95 – lecia PZŁ

Uroczyste obchody 3 Maja w Suwałkach

W uroczystych obchodach Święta Konstytucji 3 Maja 2018 r., które odbyły się w Suwałkach z udziałem przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, duchowieństwa, kompanii Wojska Polskiego, kombatantów, harcerzy i młodzieży szkolnej, organizacji społecznych, w tym Polskiego Związku Łowieckiego. Po Mszy Świętej za Ojczyznę w Konkatedrze pw. Św. Aleksandra w Suwałkach, późniejsze uroczystości przeniosły się do Parku Konstytucji 3 Maja. Pod Dębem Wolności po wystąpieniu Prezydenta Suwałk Czesława Renkiewicza złożona została wiązanka kwiatów. Kwiaty złożyła też delegacja myśliwych suwalskiego okręgu PZŁ.

Odsłonięcie pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Suwałkach

W dniu 11 listopada 2014 r. odsłonięty został pomnik Józefa Piłsudskiego w centrum miasta w pobliżu Konkatedry Św. Aleksandra. Marszałek Józef Piłsudski przybywając do Suwałk w dniach 12 i 13 września 1919 r., zaraz po odzyskaniu przez miasto niepodległości, skierował do suwalczan takie słowa “Dzisiaj ziemia wasza jest wolną” i to one widnieją na cokole pomnika. Prezydent Miasta Suwałki Czesław Renkiewicz w swoim przemówieniu okolicznościowym podkreślił, że: “to za sprawą Piłsudskiego Suwałki znajdują się dziś w granicach Polski”. W obchodach Święta Niepodległości licznie uczestniczyli mieszkańcy miasta, młodzież szkolna, parlamentarzyści, władze samorządowe, organizacje społeczne oraz Poczty Sztandarowe w tym Poczet Sztandarowy Okręgowej Rady Łowieckiej w Suwałkach. W imieniu myśliwych wiązankę złożył Łowczy Okręgowy Jan Goździewski.

Peregrynacja obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej

Przedstawiciele władz okręgowych PZŁ uczestniczyli, na zaproszenie Biskupa ełckiego Jerzego Mazura, w uroczystościach diecezjalnych peregrynacji obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. W uroczystościach, które odbyły się w dniu 21 września 2013r. w Suwałkach przed Konkatedrą Św. Aleksandra przy pomniku papieża Jana Pawła II uczestniczyły też Poczty Sztandarowe PZŁ. Mszę Świętą koncelebrował Nuncjusz Apostolski w Polsce abp. Celestyno Migliore, a homilię wygłosił przewodniczący episkopatu Polski metropolita przemyski abp Józef Michalik. W darze ofiary delegacja myśliwych złożyła dary lasu.Prezydent Miasta Suwałk – Czesław Renkiewicz

OKRĘGOWY ZJAZD DELEGATÓW PZŁ – 2019 R.

Obrady Zjazdu Okręgowego PZŁ z udziałem delegatów odbyły się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach. Jego oficjalnego otwarcia dokonał Wacław Olszewski, przewodniczący prezydium wybranego na poprzednim V Zjeździe Delegatów PZŁ który odbył się w Suwałkach 25 sierpnia 2018 r. Zgodnie z wymogami Statutu PZŁ prezydium zostało uzupełnione o dwóch nowych członków – Eugeniusza Kowalewskiego i Mirosława Nowakowskiego. Po przyjęciu porządku obrad i regulaminu Zjazdu delegaci przyjęli wcześniej doręczone sprawozdania Zarządu Okręgowego PZŁ w Suwałkach, Okręgowego Rzecznika Dyscyplinarnego i Okręgowego Sądu Łowieckiego w Suwałkach.

W związku ze złożoną wcześniej rezygnacją łowczego okręgowego Jana Goździewskiego z pełnienia tej funkcji, delegaci w głosowaniu tajnym wybrali kandydatów na to stanowisko i są to Wojciech Zaniewski wieloletni prezes KŁ Batalion w Augustowie, Andrzej Kuśtowski wieloletni prezes WKŁ Granica w Gołdapi oraz Paweł Gliński z KŁ Leśnik w Augustowie.

Delegaci przyjęli też uchwałę w której ponowili prośbę do Ministra Środowiska o zawieszenie moratorium na odstrzał łosia i przyjęcie nowej strategii ochrony wilka, a do Naczelnej Rady Łowieckiej zawnioskowali o wprowadzenie nowych zasad gospodarowania i selekcji jeleniowatych. Negatywnie wypowiedzieli się też co do nowego zapisu ustawy Prawo Łowieckie wprowadzającej ograniczenia udziału w polowaniach dzieci i młodzieży do lat 18-stu.

_____________________________________________________
V OKRĘGOWY ZJAZD DELEGATÓW – SUWAŁKI 2018 R.

Z uwagi na wprowadzone zmiany nowego Prawa Łowieckiego, pomimo nie zakończonej 5-letniej kadencji należało zwołać zjazdy okręgowe PZŁ, które miały wybrać członków Naczelnej Rady Łowieckiej oraz delegatów na zjazd krajowy PZŁ. V Okręgowy Zjazd Delegatów PZŁ w Suwałkach odbył się 25 sierpnia 2018 r.

Obrady Zjazdu które odbywały się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach poprzedzone zostały wprowadzeniem Sztandaru Okręgowej Rady Łowieckiej. Józef Bućwiński otwierając Zjazd przywitał zaproszonych gości, delegatów i zaproponował Wacława Olszewskiego, delegata Koła Łowieckiego „Sarna” w Olecku na przewodniczącego Zjazdu. Innych kandydatów delegaci nie zgłaszali więc w głosowaniu jawnym Wacław Olszewski przejął prowadzenie obrad. Do prezydium Zjazdu wybrany został Andrzej Nowicki z Koła Łowieckiego „Puszcza” w Piszu jako zastępca przewodniczącego i Andrzej Czuper z KŁ „Łoś” w Kalinowie jako sekretarz. Po przyjęciu regulaminu obrad Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej w swoim wystąpieniu nawiązał do działań Okręgowej Rady Łowieckiej w minionym okresie skróconej kadencji. Spowodowane zostało to zmianą Prawa Łowieckiego. Okręgowa Rada Łowiecka z chwilą wyboru nowego członka Naczelnej Rady Łowieckiej kończą swoją działalność. Sprawozdanie z działalności rady otrzymali wszyscy delegaci.

Następnie delegaci wybrali w głosowaniu tajnym członka Naczelnej Rady Łowieckiej i został nim ponownie Józef Bućwiński i na zastępcę członka wybrano Marka Mądrzaka. Wybrani tez zostali delegaci na XXIV Krajowy Zjazd Delegatów PZŁ: Grzegorz Buchowiecki, Józef Bućwiński, Andrzej Czuper, Jarosław Kowalewski, Kazimierz Kozak, Stanisław Patalan.
Po dyskusji i przedstawieniu projektu uchwały Zjazdu przez Komisję Uchwał i wniosków przyjęto uchwałę w której zapisano m. in. o konieczności zniesienia moratorium na odstrzał łosia i potrzebie czynnej, a nie biernej ochronie wilka, o zmianie wprowadzonych nowych zasad selekcji osobniczej i populacyjnej zwierzyny płowej. Delegaci w swojej Uchwale podkreślili też konieczności propagowania działalności Polskiego Związku Łowieckiego w społeczeństwie i edukacji ekologicznej młodego pokolenia.
Wyprowadzony Sztandar Okręgowej Rady Łowieckiej był ostatnim akcentem kończącym obrady.

______________________________________________________
IV OKRĘGOWY ZJAZD DELEGATÓW – SUWAŁKI, 8 SIERPNIA 2015 R.

IV Okręgowy Zjazd Delegatów PZŁ odbył się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. E. Szczepanika w Suwałkach. Po wprowadzeniu Sztandaru suwalskiej organizacji PZŁ, odegraniu przez Zespół Sygnalistów Myśliwskich z Ełku “Darz Bór” prezes ustępującej Okręgowej Rady Łowieckiej, Józef Bućwiński dokonał oficjalnego otwarcia Zjazdu, przywitał zaproszonych gości i delegatów. Następnie przedstawił Kolegów Myśliwych, którym Kapituła Odznaczeń Łowieckich w Warszawie nadała odznaczenia łowieckie: Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej – Sylwester Giszczak, Ryszard Łukaszewicz, Adam Michalec, Andrzej Nowicki, Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej otrzymali Eugeniusz Kozioł i Leszek Łukasik. Odznaczenia wręczył przybyły na Zjazd członek Naczelnej Rady Łowieckiej Jerzy Procakiewicz oraz Józef Bućwiński. Okręgowa Rada Łowiecka w Suwałkach przyznała też byłemu łowczemu okręgowemu białostockiego okręgu PZŁ Jerzemu Procakiewiczowi odznaczenie regionalne “Za zasługi dla łowiectwa”. Na przewodniczącego Zjazdu delegaci wybrali Wacława Olszewskiego, na zastępcę Jarosława Podziewskiego i sekretarza Andrzeja Czupra. Za stołem perezydialnym zasiedli również Jerzy Procakiewicz i Józef Bućwiński.

Prezes Bućwiński zabierając głos nawiązując do działalności Rady w minionych 5 latach podziękował zarówno kołom macierzystym jak i niemacirzystym oraz wszystkim Kolegom Myśliwym Suwalszczyzny i Mazur za ich pracę społeczną jaką włożyli w zagospodarowanie łowisk i ich ochronę, za krzewienie kultury i tradycji łowieckich, a w szczególności za organizację corocznych Festiwali Kultury Łowieckiej w Węgorzewie, Myśliwskich Smaków w Piszu czy Regionalnych Konkursów Sygnalistów Myśliwskich “Echo Puszczy Augustowskiej”. “Duże znaczenie dla naszej kultury i tradycji łowieckiej miały uroczystości świętowania dnia Św. Huberta zarówno w kołach łowieckich jak i na szczeblu okręgowym. W ostatnich dwóch latach koła łowieckie z powiatu augustowskiego, sejneńskiego i suwalskiego miały duże trudności w realizacji rocznych łowieckich , a w szczególności w pozyskaniu dzików z uwagi na wprowadzone ograniczenia wynikające z groźby wystąpienia afrykańskiego pomoru świń. Z każdym rokiem w kołach przybywało Sztandarów – na 41 kół, 30 posiada swój Sztandar. Nadal jako myśliwi i leśnicy oczekujemy od Ministra Środowiska zniesienia moratorium na odstrzał łosia. Populacja łosia liczy obecnie ponad 2,5 tys osobników. Ciągle wzrasta populacja wilka. Szacuje się, że na terenie okręgu występuje ponad 200 osobników. Jego silna presja nie tylko redukuje stany zwierzyny łownej, powoduje ogromne straty wśród zwierząt gospodarskich, ale negatywnie wpływa też na gatunki chronione – wydra, bóbr zając bielak. Jego dotychczasowa bierna ochrona destabilizuje równowagę biologiczną w znacznej skali.”

Za przyjęciem sprawozdania z działalności Rady zagłosowali wszyscy delegaci.  Następnie w tajnym głosowaniu wybrana została 15 osobowa nowa Rada Łowiecka, wybrano 6 delegatów na XXIII Krajowy Zjazd Delegatów PZŁ oraz wybrano Józefa Bućwińskiego na członka Naczelnej Rady Łowieckiej i Krzysztofa Wyrobka na zastępcę członka. Przed zakończeniem obrad nowo wybrana Rada ukonstytuowała wybierając prezydium w dotychczas nie zmienionym składzie: Józef Bućwiński – prezes, Jerzy Litwinienko – z-ca prezesa, Jarosław Kowalewski – sekretarz. Rada powołała też ponownie na łowczego okręgowego Jana Goździewskiego. Po dyskusji i przedstawieniu projektu uchwały przez Komisję Uchwał i Wniosków przyjęta została Uchwała Zjazdu, w której zapisano m.in. pilną potrzebę zniesienia moratorium na odstrzał łosia, przeprowadzenia zmiany statusu ochrony wilka z gatunku ściśle chronionego na częściowo chronionego, poprawy gospodarowania jeleniem, a w niektórych rejonach hodowlanych również sarny i dzika. Z uwagi na rosnącą ostatnio negatywną krytykę łowiectwa i myśliwych w większym niż dotychczas stopniu promować łowiectwo, naszą kulturę i tradycje wśród społeczeństwa. Wyprowadzony Sztandar suwalskiej organizacji był ostatnim akcentem kończącym Zjazd.

W dniu Zjazdu, tak jak wcześniej zapowiadano, wystąpił szczyt upału tego lata. Temperatura dochodziła do 40°C tylko klimatyzacja obiektu pozwoliła na kilkugodzinne, spokojne obrady. W Zjeździe udział wzięło 104 delegatów na 117 obecnych na liście. Każdy z delegatów poza kartą mandatową, projektem regulaminu i sprawozdaniem Okręgowej Rady Łowieckiej otrzymał okolicznościowy znaczek oraz najnowszy album fotograficzny Włodzimierza Łapińskiego i jego syna Rafała z autorskim wpisem. W przerwach podczas obrad delegaci mogli też w holu przed wejściem do auli obejrzeć ponad 20 zdjęć wykonanych przez Jana Goździewskiego.
 

Gratulacje i podziękowania